Algemene voorwaarden

We zijn zo blij is een onderdeel van ‘Designed by me’.

1 Definitie

Onder de klant wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan We zijn zo blij de opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen, drukken en leveren van geboortekaartjes en aanverwante artikelen.

2 Overeenkomst

De overeenkomst tussen de klant en We zijn zo blij komt tot stand na ontvangst van een bestelling via mail, of mondeling c.q. telefonisch opdracht heeft gegeven aan We zijn zo blij en een bevestiging per e-mail heeft ontvangen met daarin aangegeven uw bestelling.

3 Algemeen

3.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen We zijn zo blij en de klant.

3.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4 Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend.

4.2 We zijn zo blij is pas aan een aanbieding gebonden als de klant de aanvaarding hiervan schriftelijk bevestigt. De in een offerte vermelde prijzen zijn 2 maanden geldig en incl. 21% btw.

4.3 We zijn zo blij kan niet aan zijn aanbieding en offertes worden gehouden als de klant, in termen van redelijkheid, had kunnen begrijpen dat de aanbieding of offerte een vergissing of verschrijving bevat.

4.4 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5 Proefmodellen

We zijn zo blij verstrekt minimaal 1 gratis proefkaart, zoals deze op de website staat, naar keuze van de klant, mits deze voorradig is.

6 Totstandkoming van de opdracht

De opdracht komt tot stand door tijdige aanvaarding van de klant.

7 Levering

7.1 We zijn zo blij gaat over tot levering op een van tevoren afgesproken datum. Mits aan de voorwaarden van artikel 6 is voldaan. In geval van een definitief akkoord zal We zijn zo blij er alles aan doen in termen van redelijkheid, om binnen de afgesproken levertijd te leveren. Dit is in de eerste plaats afhankelijk van de door de klant gekozen verzendwijze. Indien dit niet haalbaar is zal We zijn zo blij dit altijd zo snel mogelijk laten weten aan de klant, tenzij er sprake is van overmacht.

7.2 Onder overmacht wordt o.a. verstaan: eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers, bijvoorbeeld PostNL. Defecten aan apparatuur die niet onmiddellijk te herstellen zijn. Natuurrampen, en/of andere weersomstandigheden waarbij de medewerkers van We zijn zo blij het bedrijf niet kunnen bereiken of verlaten.

7.3 Indien de klant nalatig is met het verstrekken van de benodigde informatie zal We zijn zo blij de voor levering bestemde We zijn zo blij-producten opslaan nadat de klant hiervan op de hoogte is gesteld. We zijn zo blij zal deze artikelen maximaal 4 weken bewaren tenzij er met de klant iets anders is overeengekomen.

7.4 De levering van de bestelde producten vindt plaats onder voorbehoud van het aanwezig zijn van de juiste producten. Mochten bepaalde producten niet meer leverbaar/uit de collectie zijn dan ontvangt u daarover van We zijn zo blij zo spoedig mogelijk bericht.

7.5 Wanneer u de kaarten definitief bestelt ontvangt u, wanneer de uiteindelijke tekst bij ons bekend is, een pdf-drukproef. De pdf-drukproef is een digitale afbeelding van hoe het kaartje eruit gaat zien met de gezette tekst. Na goedkeuring zal het bestand gedrukt worden. De klant is verantwoordelijk voor het tekstueel nakijken van het ontwerp. Na goedkeuring kan de klant niet meer reclameren over eventuele typefouten die reeds in de goedgekeurde drukproef aanwezig waren.

7.6 De levering van de bestelde producten vindt plaats op het door de afnemer opgegeven bezorgadres.

7.7 Eventuele extra kosten van verzending boven standaardverzending binnen Nederland, zijn voor rekening van de afnemer.

7.8 De overeengekomen prijs is inclusief 21% btw (of enig ander op het moment van verkoop geldend tarief).

7.9 Indien afgezien wordt van de bestelling na het ontvangen van de pdf drukproef worden de kosten van de drukproef en overige werkzaamheden van € 50,- en de eventueel verstuurde enveloppen in rekening gebracht. In alle andere gevallen geldt dat het volledige factuurbedrag dient te worden voldaan.

7.10 We zijn zo blij is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen bij de bezorging.

8 Betaling

8.1 De klant betaalt na ontvangst van de bestelling. Dit kan middels iDeal of factuur.

8.2 De klant ontvangt de factuur per e-mail. Betaling graag binnen 14 dagen en maximaal na 30 dagen na factuurdatum.

8.3 Indien de klant de opdracht wil annuleren heeft We zijn zo blij het recht om kosten die reeds speciaal voor de betreffende opdracht zijn gemaakt in rekening te brengen.

8.4 Als de klant verzuimt te betalen, zijn alle redelijke kosten die We zijn zo blij maakt om alsnog de betaling te verkrijgen voor rekening van de klant.

8.5 Alle prijzen vermeld op de website, facturen en in offertes zijn in euro’s.

9 Vrijwaring

9.1 De klant vrijwaart We zijn zo blij voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door de klant verstrekte materialen of gegevens die bij de opdracht op of in het We zijn zo blij product worden verwerkt.

9.2 Als de klant aan We zijn zo blij informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat ze vrij zijn van virussen en defecten. De klant is aansprakelijk voor schade door virussen aan apparatuur van We zijn zo blij.

10 Intellectuele eigendom

10.1 Alle rechten van de illustraties en kaartontwerp liggen bij We zijn zo blij. Niets mag zonder uitdrukkelijke toestemming van We zijn zo blij vermenigvuldigd of verspreid worden.

10.2 Door We zijn zo blij op bestelling vervaardigde artikelen kunnen als voorbeeld van productmogelijkheden worden gebruikt op de website van We zijn zo blij zonder schriftelijke toestemming van de klant. Indien ongewenst dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan We zijn zo blij.

10.3 De tot stand gekomen ontwerpen die in het kader van de opdracht door We zijn zo blij zijn gemaakt, blijven eigendom van We zijn zo blij. We zijn zo blij behoudt het recht om deze ontwerpen voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hier geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11 Kwaliteitsverschillen

11.1 We zijn zo blij is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur binnen een tolerantie van 8%.

11.2 Op afmetingen is in iedere richting een afwijking toegestaan van maximaal + of – 3 mm.

11.3 We zijn zo blij is niet aansprakelijk voor afwijkingen in kleur en maat van alle artikelen die bij toeleveranciers worden verkregen. We zijn zo blij gaat akkoord met de algemene voorwaarden van deze partijen.

12 Aansprakelijkheid

We zijn zo blij sluit haar aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voorkomt uit verlies, beschadiging of verkeerde bezorging van de door We zijn zo blij verzonden kaarten.

13 Persoonsgegevens

We zijn zo blij behandelt persoonlijke gegevens van de afnemer strikt vertrouwelijk en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.

14 Rechtszetel en toepasselijk recht

Op de verhoudingen tussen We zijn zo blij en de afnemer is het Nederlands recht van toepassing.